Quy Trinh Sản Xuất

Nguyên vật liệu đầu vào

Máy phân giấy

Máy quấn ống

Máy cắt bo đầu ống giấy

Máy cắt và bo đầu ống giấy

Máy sấy ống

Máy đóng gói

Máy kiểm nghiệm

 

Tin liên Quan